be / biː /

was, were / wɔz, wɜː /

been / ˈbiːn /

— быть

beat / biːt /

beat / biːt /

beaten / ˈbiːtn /

— бить

become / bɪ ˈkʌm /

became / bɪ ˈkeɪm /

become / bɪ ˈkʌm /

— становиться

begin / bɪ ˈɡɪn /

began / bɪ ˈɡæn /

begun / bɪ ˈɡʌn /

— начинать

bend / bend /

bent / bent /

bent / bent /

— наклонять

bind / baɪnd /

bound / baʊnd /

bound / baʊnd /

— связывать

bite / baɪt /

bit / bɪt /

bitten / ˈbɪtn /

— кусать

bleed / bliːd /

bled / bled /

bled / bled /

— кровоточить

blow / bləʊ /

blew / bluː /

blown / bləʊn /

— дуть

break / breɪk /

broke / brəʊk /

broken / ˈbrəʊkən /

— ломать

bring / brɪŋ /

brought / brɔːt /

brought / brɔːt /

— приносить

build / bɪld /

built / bɪlt /

built / bɪlt /

— строить

burn / bɜːrn /

burnt / bɜːrnt /

burnt / bɜːrnt /

— гореть

burn / bɜːrn /

burned / bɜːrnd /

burned / bɜːrnd /

— гореть

buy / baɪ /

bought / bɔːt /

bought / bɔːt /

— покупать

catch / kætʃ /

caught / kɔːt /

caught / kɔːt /

— ловить

choose / tʃuːz /

chose / tʃəʊz /

chosen / ˈtʃəʊzən /

— выбирать

come / kʌm /

came / keɪm /

come / kʌm /

— приходить

cost / kɒst /

cost / kɒst /

cost / kɒst /

— стоить

cut / kʌt /

cut / kʌt /

cut / kʌt /

— резать

dig / dɪɡ /

dug / dʌɡ /

dug / dʌɡ /

— копать

do / duː /

did / dɪd /

done / dʌn /

— делать

draw / drɔː /

drew / druː /

drawn / drɔːn /

— рисовать

dream / driːm /

dreamt / dremt /

dreamt / dremt /

— мечтать, сниться, видеть сон

dream / driːm /

dreamed / driːmd /

dreamed / driːmd /

— мечтать, сниться, видеть сон

drink / drɪŋk /

drank / dræŋk /

drunk / drʌŋk /

— пить

drive / draɪv /

drove / drəʊv /

driven / ˈdrɪvən /

— вести машину

eat / iːt /

ate / eɪt, et /

eaten / ˈiːtn /

— есть

fall / fɔːl /

fell / fel /

fallen / ˈfɔːlən /

— падать

feed / fiːd /

fed / fed /

fed / fed /

— кормить

feel / fiːl /

felt / felt /

felt / felt /

— чувствовать

fight / faɪt /

fought / fɔːt /

fought / fɔːt /

— бороться

find / faɪnd /

found / faʊnd /

found / faʊnd /

— находить

fly / flaɪ /

flew / fluː /

flown / fləʊn /

— летать

forget / fə. ˈɡet /

forgot / fə. ˈɡɒt /

forgotten / fə. ˈɡɒtn /

— забывать

forgive / fə. ˈɡɪv /

forgave / fə. ˈɡeɪv /

forgiven / fə. ˈɡɪvən /

— прощать

freeze / friːz /

froze / frəʊz /

frozen / ˈfrəʊzən /

— замораживать

get / ɡet /

got / ɡɒt /

got / ɡɒt /

— получать

get / ɡet /

got / ɡɒt /

gotten / ˈɡɒtn /

— получать

give / ɡɪv /

gave / ɡeɪv /

given / ˈɡɪvən /

— давать

go / ɡəʊ /

went / went /

gone / ɡɒn /

— идти

grow / ɡrəʊ /

grew / ɡruː /

grown / ɡrəʊn /

— расти

hang / hæŋ /

hung / hʌŋ /

hung / hʌŋ /

— вешать

have / hæv /

had / hæd /

had / hæd /

— иметь

hear / hɪər /

heard / hɜːd /

heard / hɜːd /

— слышать

hide / haɪd /

hid / hɪd /

hidden / ˈhɪdn /

— скрывать

hit / hɪt /

hit / hɪt /

hit / hɪt /

— ударить

hold / həʊld /

held / held /

held / held /

— держать

hurt / hɜːrt /

hurt / hɜːrt /

hurt / hɜːrt /

— ранить

keep / kiːp /

kept / kept /

kept / kept /

— держать, хранить

know / nəʊ /

knew / nuː /

known / nəʊn /

— знать

lay / leɪ /

laid / leɪd /

laid / leɪd /

— класть

lead / liːd /

led / led /

led / led /

— вести́

learn / lɜːrn /

learnt / lɜːrnt /

learnt / lɜːrnt /

— учиться

learn / lɜːrn /

learned / lɜːrnd /

learned / lɜːrnd /

— учиться

leave / liːv /

left / left /

left / left /

— оставить

lend / lend /

lent / lent /

lent / lent /

— одалживать

let / let /

let / let /

let / let /

— позволять

lie / laɪ /

lay / leɪ /

lain / leɪn /

— лежать

lose / luːz /

lost / lɒst /

lost / lɒst /

— терять

make / meɪk /

made / meɪd /

made / meɪd /

— делать

mean / miːn /

meant / ment /

meant / ment /

— значить

meet / miːt /

met / met /

met / met /

— встречаться

pay / peɪ /

paid / peɪd /

paid / peɪd /

— платить

put / pʊt /

put / pʊt /

put / pʊt /

— положить

read / riːd /

read / red /

read / red /

— читать

ride / raɪd /

rode / rəʊd /

ridden / ˈrɪdn /

— ездить

ring / rɪŋ /

rang / ræŋ /

rung / rʌŋ /

— звонить

rise / raɪz /

rose / rəʊz /

risen / ˈrɪzən /

— подниматься

run / rʌn /

ran / ræn /

run / rʌn /

— бежать

say / seɪ /

said / sed /

said / sed /

— сказать

see / siː /

saw / sɔː /

seen / siːn /

— видеть

sell / sel /

sold / səʊld /

sold / səʊld /

— продавать

send / send /

sent / sent /

sent / sent /

— отправлять

set / set /

set / set /

set / set /

— устанавливать

shake / ʃeɪk /

shook / ʃʊk /

shaken / ˈʃeɪkən /

— трясти

shine / ʃaɪn /

shone / ʃəʊn, ʃɒn /

shone / ʃəʊn, ʃɒn /

— светить

shoot / ʃuːt /

shot / ʃɒt /

shot / ʃɒt /

— стрелять

show / ʃəʊ /

showed / ʃəʊd /

shown / ʃəʊn /

— показывать

shut / ʃʌt /

shut / ʃʌt /

shut / ʃʌt /

— закрывать

sing / sɪŋ /

sang / sæŋ /

sung / sʌŋ /

— петь

sink / sɪŋk /

sank / sæŋk /

sunk / sʌŋk /

— тонуть

sit / sɪt /

sat / sæt /

sat / sæt /

— сидеть

sleep / sliːp /

slept / slept /

slept / slept /

— спать

smell / smel /

smelt / smelt /

smelt / smelt /

— пахнуть

smell / smel /

smelled / smeld /

smelled / smeld /

— пахнуть

speak / spiːk /

spoke / spəʊk /

spoken / ˈspəʊkən /

— говорить

spell / spel /

spelt / spelt /

spelt / spelt /

— называть по буквам

spell / spel /

spelled / speld /

spelled / speld /

— называть по буквам

spend / spend /

spent / spent /

spent / spent /

— тратить

spill / spɪl /

spilt / spɪlt /

spilt / spɪlt /

— проливать

spill / spɪl /

spilled / spɪld /

spilled / spɪld /

— проливать

spit / spɪt /

spat / spæt /

spat / spæt /

— плевать

spit / spɪt /

spit / spɪt /

spit / spɪt /

— плевать

split / splɪt /

split / splɪt /

split / splɪt /

— раскалывать

spoil / spoɪl /

spoilt / spoɪlt /

spoilt / spoɪlt /

— портить

spoil / spoɪl /

spoiled / spoɪld /

spoiled / spoɪld /

— портить

stand / stænd /

stood / stʊd /

stood / stʊd /

— стоять

steal / stiːl /

stole / stəʊl /

stolen / ˈstəʊlən /

— красть

strike / straɪk /

struck / strʌk /

struck / strʌk /

— наносить удары

swim / swɪm /

swam / swæm /

swum / swʌm /

— плавать

take / teɪk /

took / tʊk /

taken / ˈteɪkən /

— брать

teach / tiːtʃ /

taught / tɔːt /

taught / tɔːt /

— учить

tear / teər /

tore / tɔː /

torn / tɔːn /

— рвать

tell / tel /

told / təʊld /

told / təʊld /

— рассказывать

think / θɪŋk /

thought / θɔːt /

thought / θɔːt /

— думать

throw / θrəʊ /

threw / θruː /

thrown / θrəʊn /

— бросать

understand / ʌndər ˈstænd /

understood / ʌndər ˈstʊd /

understood / ʌndər ˈstʊd /

— понимать

wake / weɪk /

woke / wəʊk /

woken / ˈwəʊkən /

— будить, просыпаться

wear / weər /

wore / wɔː /

worn / wɔːn /

— быть одетым

win / wɪn /

won / wʌn /

won / wʌn /

— побеждать

write / raɪt /

wrote / rəʊt /

written / ˈrɪtn /

— писа́ть