be  /biː/  

was, were  /wɔz, wɜː/  

been  /ˈbiːn/  

— быть

beat  /biːt/  

beat  /biːt/  

beaten  /ˈbiːtn/  

— бить

become  /bɪ ˈkʌm/  

became  /bɪ ˈkeɪm/  

become  /bɪ ˈkʌm/  

— становиться

begin  /bɪ ˈɡɪn/  

began  /bɪ ˈɡæn/  

begun  /bɪ ˈɡʌn/  

— начинать

bend  /bend/  

bent  /bent/  

bent  /bent/  

— наклонять

bind  /baɪnd/  

bound  /baʊnd/  

bound  /baʊnd/  

— связывать

bite  /baɪt/  

bit  /bɪt/  

bitten  /ˈbɪtn/  

— кусать

bleed  /bliːd/  

bled  /bled/  

bled  /bled/  

— кровоточить

blow  /bləʊ/  

blew  /bluː/  

blown  /bləʊn/  

— дуть

break  /breɪk/  

broke  /brəʊk/  

broken  /ˈbrəʊkən/  

— ломать

bring  /brɪŋ/  

brought  /brɔːt/  

brought  /brɔːt/  

— приносить

build  /bɪld/  

built  /bɪlt/  

built  /bɪlt/  

— строить

burn  /bɜːrn/  

burnt  /bɜːrnt/  

burnt  /bɜːrnt/  

— гореть

burn  /bɜːrn/  

burned  /bɜːrnd/  

burned  /bɜːrnd/  

— гореть

buy  /baɪ/  

bought  /bɔːt/  

bought  /bɔːt/  

— покупать

catch  /kætʃ/  

caught  /kɔːt/  

caught  /kɔːt/  

— ловить

choose  /tʃuːz/  

chose  /tʃəʊz/  

chosen  /ˈtʃəʊzən/  

— выбирать

come  /kʌm/  

came  /keɪm/  

come  /kʌm/  

— приходить

cost  /kɒst/  

cost  /kɒst/  

cost  /kɒst/  

— стоить

cut  /kʌt/  

cut  /kʌt/  

cut  /kʌt/  

— резать

dig  /dɪɡ/  

dug  /dʌɡ/  

dug  /dʌɡ/  

— копать

do  /duː/  

did  /dɪd/  

done  /dʌn/  

— делать

draw  /drɔː/  

drew  /druː/  

drawn  /drɔːn/  

— рисовать

dream  /driːm/  

dreamt  /dremt/  

dreamt  /dremt/  

— мечтать, сниться, видеть сон

dream  /driːm/  

dreamed  /driːmd/  

dreamed  /driːmd/  

— мечтать, сниться, видеть сон

drink  /drɪŋk/  

drank  /dræŋk/  

drunk  /drʌŋk/  

— пить

drive  /draɪv/  

drove  /drəʊv/  

driven  /ˈdrɪvən/  

— вести машину

eat  /iːt/  

ate  /eɪt, et/  

eaten  /ˈiːtn/  

— есть

fall  /fɔːl/  

fell  /fel/  

fallen  /ˈfɔːlən/  

— падать

feed  /fiːd/  

fed  /fed/  

fed  /fed/  

— кормить

feel  /fiːl/  

felt  /felt/  

felt  /felt/  

— чувствовать

fight  /faɪt/  

fought  /fɔːt/  

fought  /fɔːt/  

— бороться

find  /faɪnd/  

found  /faʊnd/  

found  /faʊnd/  

— находить

fly  /flaɪ/  

flew  /fluː/  

flown  /fləʊn/  

— летать

forget  /fə. ˈɡet/  

forgot  /fə. ˈɡɒt/  

forgotten  /fə. ˈɡɒtn/  

— забывать

forgive  /fə. ˈɡɪv/  

forgave  /fə. ˈɡeɪv/  

forgiven  /fə. ˈɡɪvən/  

— прощать

freeze  /friːz/  

froze  /frəʊz/  

frozen  /ˈfrəʊzən/  

— замораживать

get  /ɡet/  

got  /ɡɒt/  

got  /ɡɒt/  

— получать

get  /ɡet/  

got  /ɡɒt/  

gotten  /ˈɡɒtn/  

— получать

give  /ɡɪv/  

gave  /ɡeɪv/  

given  /ˈɡɪvən/  

— давать

go  /ɡəʊ/  

went  /went/  

gone  /ɡɒn/  

— идти

grow  /ɡrəʊ/  

grew  /ɡruː/  

grown  /ɡrəʊn/  

— расти

hang  /hæŋ/  

hung  /hʌŋ/  

hung  /hʌŋ/  

— вешать

have  /hæv/  

had  /hæd/  

had  /hæd/  

— иметь

hear  /hɪər/  

heard  /hɜːd/  

heard  /hɜːd/  

— слышать

hide  /haɪd/  

hid  /hɪd/  

hidden  /ˈhɪdn/  

— скрывать

hit  /hɪt/  

hit  /hɪt/  

hit  /hɪt/  

— ударить

hold  /həʊld/  

held  /held/  

held  /held/  

— держать

hurt  /hɜːrt/  

hurt  /hɜːrt/  

hurt  /hɜːrt/  

— ранить

keep  /kiːp/  

kept  /kept/  

kept  /kept/  

— держать, хранить

know  /nəʊ/  

knew  /nuː/  

known  /nəʊn/  

— знать

lay  /leɪ/  

laid  /leɪd/  

laid  /leɪd/  

— класть

lead  /liːd/  

led  /led/  

led  /led/  

— вести́

learn  /lɜːrn/  

learnt  /lɜːrnt/  

learnt  /lɜːrnt/  

— учиться

learn  /lɜːrn/  

learned  /lɜːrnd/  

learned  /lɜːrnd/  

— учиться

leave  /liːv/  

left  /left/  

left  /left/  

— оставить

lend  /lend/  

lent  /lent/  

lent  /lent/  

— одалживать

let  /let/  

let  /let/  

let  /let/  

— позволять

lie  /laɪ/  

lay  /leɪ/  

lain  /leɪn/  

— лежать

lose  /luːz/  

lost  /lɒst/  

lost  /lɒst/  

— терять

make  /meɪk/  

made  /meɪd/  

made  /meɪd/  

— делать

mean  /miːn/  

meant  /ment/  

meant  /ment/  

— значить

meet  /miːt/  

met  /met/  

met  /met/  

— встречаться

pay  /peɪ/  

paid  /peɪd/  

paid  /peɪd/  

— платить

put  /pʊt/  

put  /pʊt/  

put  /pʊt/  

— положить

read  /riːd/  

read  /red/  

read  /red/  

— читать

ride  /raɪd/  

rode  /rəʊd/  

ridden  /ˈrɪdn/  

— ездить

ring  /rɪŋ/  

rang  /ræŋ/  

rung  /rʌŋ/  

— звонить

rise  /raɪz/  

rose  /rəʊz/  

risen  /ˈrɪzən/  

— подниматься

run  /rʌn/  

ran  /ræn/  

run  /rʌn/  

— бежать

say  /seɪ/  

said  /sed/  

said  /sed/  

— сказать

see  /siː/  

saw  /sɔː/  

seen  /siːn/  

— видеть

sell  /sel/  

sold  /səʊld/  

sold  /səʊld/  

— продавать

send  /send/  

sent  /sent/  

sent  /sent/  

— отправлять

set  /set/  

set  /set/  

set  /set/  

— устанавливать

shake  /ʃeɪk/  

shook  /ʃʊk/  

shaken  /ˈʃeɪkən/  

— трясти

shine  /ʃaɪn/  

shone  /ʃəʊn, ʃɒn/  

shone  /ʃəʊn, ʃɒn/  

— светить

shoot  /ʃuːt/  

shot  /ʃɒt/  

shot  /ʃɒt/  

— стрелять

show  /ʃəʊ/  

showed  /ʃəʊd/  

shown  /ʃəʊn/  

— показывать

shut  /ʃʌt/  

shut  /ʃʌt/  

shut  /ʃʌt/  

— закрывать

sing  /sɪŋ/  

sang  /sæŋ/  

sung  /sʌŋ/  

— петь

sink  /sɪŋk/  

sank  /sæŋk/  

sunk  /sʌŋk/  

— тонуть

sit  /sɪt/  

sat  /sæt/  

sat  /sæt/  

— сидеть

sleep  /sliːp/  

slept  /slept/  

slept  /slept/  

— спать

smell  /smel/  

smelt  /smelt/  

smelt  /smelt/  

— пахнуть

smell  /smel/  

smelled  /smeld/  

smelled  /smeld/  

— пахнуть

speak  /spiːk/  

spoke  /spəʊk/  

spoken  /ˈspəʊkən/  

— говорить

spell  /spel/  

spelt  /spelt/  

spelt  /spelt/  

— называть по буквам

spell  /spel/  

spelled  /speld/  

spelled  /speld/  

— называть по буквам

spend  /spend/  

spent  /spent/  

spent  /spent/  

— тратить

spill  /spɪl/  

spilt  /spɪlt/  

spilt  /spɪlt/  

— проливать

spill  /spɪl/  

spilled  /spɪld/  

spilled  /spɪld/  

— проливать

spit  /spɪt/  

spat  /spæt/  

spat  /spæt/  

— плевать

spit  /spɪt/  

spit  /spɪt/  

spit  /spɪt/  

— плевать

split  /splɪt/  

split  /splɪt/  

split  /splɪt/  

— раскалывать

spoil  /spoɪl/  

spoilt  /spoɪlt/  

spoilt  /spoɪlt/  

— портить

spoil  /spoɪl/  

spoiled  /spoɪld/  

spoiled  /spoɪld/  

— портить

stand  /stænd/  

stood  /stʊd/  

stood  /stʊd/  

— стоять

steal  /stiːl/  

stole  /stəʊl/  

stolen  /ˈstəʊlən/  

— красть

strike  /straɪk/  

struck  /strʌk/  

struck  /strʌk/  

— наносить удары

swim  /swɪm/  

swam  /swæm/  

swum  /swʌm/  

— плавать

take  /teɪk/  

took  /tʊk/  

taken  /ˈteɪkən/  

— брать

teach  /tiːtʃ/  

taught  /tɔːt/  

taught  /tɔːt/  

— учить

tear  /teər/  

tore  /tɔː/  

torn  /tɔːn/  

— рвать

tell  /tel/  

told  /təʊld/  

told  /təʊld/  

— рассказывать

think  /θɪŋk/  

thought  /θɔːt/  

thought  /θɔːt/  

— думать

throw  /θrəʊ/  

threw  /θruː/  

thrown  /θrəʊn/  

— бросать

understand  /ʌndər ˈstænd/  

understood  /ʌndər ˈstʊd/  

understood  /ʌndər ˈstʊd/  

— понимать

wake  /weɪk/  

woke  /wəʊk/  

woken  /ˈwəʊkən/  

— будить, просыпаться

wear  /weər/  

wore  /wɔː/  

worn  /wɔːn/  

— быть одетым

win  /wɪn/  

won  /wʌn/  

won  /wʌn/  

— побеждать

write  /raɪt/  

wrote  /rəʊt/  

written  /ˈrɪtn/  

— писа́ть