Неправильные глаголы (таблица)

Часть английских глаголов образуют вторую (причастие 1) и третью (причастие 2) форму не по правилам.

Содержание

Таблица 

ИнфинитивПрошедшая формаПричастие 2Значение
be
/biː /
was, were
/wɔz, wɜː /
been
/ˈbiːn /
быть
beat
/biːt /
beat
/biːt /
beaten
/ˈbiːtn /
бить
become
/bɪ ˈkʌm /
became
/bɪ ˈkeɪm /
become
/bɪ ˈkʌm /
становиться
begin
/bɪ ˈɡɪn /
began
/bɪ ˈɡæn /
begun
/bɪ ˈɡʌn /
начинать
bend
/bend /
bent
/bent /
bent
/bent /
наклонять
bind
/baɪnd /
bound
/baʊnd /
bound
/baʊnd /
связывать
bite
/baɪt /
bit
/bɪt /
bitten
/ˈbɪtn /
кусать
bleed
/bliːd /
bled
/bled /
bled
/bled /
кровоточить
blow
/bləʊ /
blew
/bluː /
blown
/bləʊn /
дуть
break
/breɪk /
broke
/brəʊk /
broken
/ˈbrəʊkən /
ломать
bring
/brɪŋ /
brought
/brɔːt /
brought
/brɔːt /
приносить
build
/bɪld /
built
/bɪlt /
built
/bɪlt /
строить
burn
/bɜːrn /
burnt
/bɜːrnt /
burnt
/bɜːrnt /
гореть
burn
/bɜːrn /
burned
/bɜːrnd /
burned
/bɜːrnd /
гореть
buy
/baɪ /
bought
/bɔːt /
bought
/bɔːt /
покупать
catch
/kætʃ /
caught
/kɔːt /
caught
/kɔːt /
ловить
choose
/tʃuːz /
chose
/tʃəʊz /
chosen
/ˈtʃəʊzən /
выбирать
come
/kʌm /
came
/keɪm /
come
/kʌm /
приходить
cost
/kɒst /
cost
/kɒst /
cost
/kɒst /
стоить
cut
/kʌt /
cut
/kʌt /
cut
/kʌt /
резать
dig
/dɪɡ /
dug
/dʌɡ /
dug
/dʌɡ /
копать
do
/duː /
did
/dɪd /
done
/dʌn /
делать
draw
/drɔː /
drew
/druː /
drawn
/drɔːn /
рисовать
dream
/driːm /
dreamt
/dremt /
dreamt
/dremt /
мечтать, сниться, видеть сон
dream
/driːm /
dreamed
/driːmd /
dreamed
/driːmd /
мечтать, сниться, видеть сон
drink
/drɪŋk /
drank
/dræŋk /
drunk
/drʌŋk /
пить
drive
/draɪv /
drove
/drəʊv /
driven
/ˈdrɪvən /
вести машину
eat
/iːt /
ate
/eɪt, et /
eaten
/ˈiːtn /
есть
fall
/fɔːl /
fell
/fel /
fallen
/ˈfɔːlən /
падать
feed
/fiːd /
fed
/fed /
fed
/fed /
кормить
feel
/fiːl /
felt
/felt /
felt
/felt /
чувствовать
fight
/faɪt /
fought
/fɔːt /
fought
/fɔːt /
бороться
find
/faɪnd /
found
/faʊnd /
found
/faʊnd /
находить
fly
/flaɪ /
flew
/fluː /
flown
/fləʊn /
летать
forget
/fə. ˈɡet /
forgot
/fə. ˈɡɒt /
forgotten
/fə. ˈɡɒtn /
забывать
forgive
/fə. ˈɡɪv /
forgave
/fə. ˈɡeɪv /
forgiven
/fə. ˈɡɪvən /
прощать
freeze
/friːz /
froze
/frəʊz /
frozen
/ˈfrəʊzən /
замораживать
get
/ɡet /
got
/ɡɒt /
got
/ɡɒt /
получать
get
/ɡet /
got
/ɡɒt /
gotten
/ˈɡɒtn /
получать
give
/ɡɪv /
gave
/ɡeɪv /
given
/ˈɡɪvən /
давать
go
/ɡəʊ /
went
/went /
gone
/ɡɒn /
идти
grow
/ɡrəʊ /
grew
/ɡruː /
grown
/ɡrəʊn /
расти
hang
/hæŋ /
hung
/hʌŋ /
hung
/hʌŋ /
вешать
have
/hæv /
had
/hæd /
had
/hæd /
иметь
hear
/hɪər /
heard
/hɜːd /
heard
/hɜːd /
слышать
hide
/haɪd /
hid
/hɪd /
hidden
/ˈhɪdn /
скрывать
hit
/hɪt /
hit
/hɪt /
hit
/hɪt /
ударить
hold
/həʊld /
held
/held /
held
/held /
держать
hurt
/hɜːrt /
hurt
/hɜːrt /
hurt
/hɜːrt /
ранить
keep
/kiːp /
kept
/kept /
kept
/kept /
держать, хранить
know
/nəʊ /
knew
/nuː /
known
/nəʊn /
знать
lay
/leɪ /
laid
/leɪd /
laid
/leɪd /
класть
lead
/liːd /
led
/led /
led
/led /
вести́
learn
/lɜːrn /
learnt
/lɜːrnt /
learnt
/lɜːrnt /
учиться
learn
/lɜːrn /
learned
/lɜːrnd /
learned
/lɜːrnd /
учиться
leave
/liːv /
left
/left /
left
/left /
оставить
lend
/lend /
lent
/lent /
lent
/lent /
одалживать
let
/let /
let
/let /
let
/let /
позволять
lie
/laɪ /
lay
/leɪ /
lain
/leɪn /
лежать
lose
/luːz /
lost
/lɒst /
lost
/lɒst /
терять
make
/meɪk /
made
/meɪd /
made
/meɪd /
делать
mean
/miːn /
meant
/ment /
meant
/ment /
значить
meet
/miːt /
met
/met /
met
/met /
встречаться
pay
/peɪ /
paid
/peɪd /
paid
/peɪd /
платить
put
/pʊt /
put
/pʊt /
put
/pʊt /
положить
read
/riːd /
read
/red /
read
/red /
читать
ride
/raɪd /
rode
/rəʊd /
ridden
/ˈrɪdn /
ездить
ring
/rɪŋ /
rang
/ræŋ /
rung
/rʌŋ /
звонить
rise
/raɪz /
rose
/rəʊz /
risen
/ˈrɪzən /
подниматься
run
/rʌn /
ran
/ræn /
run
/rʌn /
бежать
say
/seɪ /
said
/sed /
said
/sed /
сказать
see
/siː /
saw
/sɔː /
seen
/siːn /
видеть
sell
/sel /
sold
/səʊld /
sold
/səʊld /
продавать
send
/send /
sent
/sent /
sent
/sent /
отправлять
set
/set /
set
/set /
set
/set /
устанавливать
shake
/ʃeɪk /
shook
/ʃʊk /
shaken
/ˈʃeɪkən /
трясти
shine
/ʃaɪn /
shone
/ʃəʊn, ʃɒn /
shone
/ʃəʊn, ʃɒn /
светить
shoot
/ʃuːt /
shot
/ʃɒt /
shot
/ʃɒt /
стрелять
show
/ʃəʊ /
showed
/ʃəʊd /
shown
/ʃəʊn /
показывать
shut
/ʃʌt /
shut
/ʃʌt /
shut
/ʃʌt /
закрывать
sing
/sɪŋ /
sang
/sæŋ /
sung
/sʌŋ /
петь
sink
/sɪŋk /
sank
/sæŋk /
sunk
/sʌŋk /
тонуть
sit
/sɪt /
sat
/sæt /
sat
/sæt /
сидеть
sleep
/sliːp /
slept
/slept /
slept
/slept /
спать
smell
/smel /
smelt
/smelt /
smelt
/smelt /
пахнуть
smell
/smel /
smelled
/smeld /
smelled
/smeld /
пахнуть
speak
/spiːk /
spoke
/spəʊk /
spoken
/ˈspəʊkən /
говорить
spell
/spel /
spelt
/spelt /
spelt
/spelt /
называть по буквам
spell
/spel /
spelled
/speld /
spelled
/speld /
называть по буквам
spend
/spend /
spent
/spent /
spent
/spent /
тратить
spill
/spɪl /
spilt
/spɪlt /
spilt
/spɪlt /
проливать
spill
/spɪl /
spilled
/spɪld /
spilled
/spɪld /
проливать
spit
/spɪt /
spat
/spæt /
spat
/spæt /
плевать
spit
/spɪt /
spit
/spɪt /
spit
/spɪt /
плевать
split
/splɪt /
split
/splɪt /
split
/splɪt /
раскалывать
spoil
/spoɪl /
spoilt
/spoɪlt /
spoilt
/spoɪlt /
портить
spoil
/spoɪl /
spoiled
/spoɪld /
spoiled
/spoɪld /
портить
stand
/stænd /
stood
/stʊd /
stood
/stʊd /
стоять
steal
/stiːl /
stole
/stəʊl /
stolen
/ˈstəʊlən /
красть
strike
/straɪk /
struck
/strʌk /
struck
/strʌk /
наносить удары
swim
/swɪm /
swam
/swæm /
swum
/swʌm /
плавать
take
/teɪk /
took
/tʊk /
taken
/ˈteɪkən /
брать
teach
/tiːtʃ /
taught
/tɔːt /
taught
/tɔːt /
учить
tear
/teər /
tore
/tɔː /
torn
/tɔːn /
рвать
tell
/tel /
told
/təʊld /
told
/təʊld /
рассказывать
think
/θɪŋk /
thought
/θɔːt /
thought
/θɔːt /
думать
throw
/θrəʊ /
threw
/θruː /
thrown
/θrəʊn /
бросать
understand
/ʌndər ˈstænd /
understood
/ʌndər ˈstʊd /
understood
/ʌndər ˈstʊd /
понимать
wake
/weɪk /
woke
/wəʊk /
woken
/ˈwəʊkən /
будить, просыпаться
wear
/weər /
wore
/wɔː /
worn
/wɔːn /
быть одетым
win
/wɪn /
won
/wʌn /
won
/wʌn /
побеждать
write
/raɪt /
wrote
/rəʊt /
written
/ˈrɪtn /
писа́ть

Комментарии

Регистрироваться необязательно. Поставьте курсор в текстовую область, щелкните по появившемуся полю «Имя», отметьте опцию «Хотел бы написать как гость».

Далее